Homesexual

Prostitusjon i norge i homoseksuell dag mann søker mann

prostitusjon i norge i homoseksuell dag mann søker mann

Fornærmede har i sin forklaring for retten skilt mellom massasje med og uten sex. Det kom etter hvert fram at han med sex mener handlinger som inkluderer penetrering. Massasje som har inneholdt masturbering uten penetrering har han benevnt massasje i sine politiforklaringer og til dels også i retten.

Retten legger til grunn at fornærmedes fremstilling på dette punkt har framstått sprikende som følge av språklige uklarheter og ikke som en følge av endret forklaring. Det har møtt en rekke gjester og ansatt på stedet som har forklart seg i retten om forholdene ved X Sauna. Retten legger til grunn ut fra disse forklaringene at stedet hadde mange faste gjester, og at det var stor variasjon i hvilke av tilbudene den enkelte gjest benyttet seg av.

For mange av gjestene var det viktigst å ta del i det sosiale tilbudet på stedet, og disse gjester har beskrevet stedet som et tilbud til godt voksne homofile menn. Mange av gjestene benyttet seg av tilbudet om sauna, boblebad og film, samt at noen av gjestene seg imellom kunne inngå i seksuelle relasjoner med hverandre. Disse gjestene har bestemt avvist at de kjøpte sex på stedet slik fornærmede har forklart.

Retten legger dette til grunn. Lagmannsretten tilføyer at timelønnen på kr 65 var den samme som de øvrige ansatte fikk. Etter hvert økte den til kr Lagmannsretten legger til grunn som bevist at fornærmede i en viss utstrekning solgte seksuelle tjenester på X Sauna. Det har dessuten vært salg av seksuelle tjenester fra to kvinnelige ansatte, men omfanget av dette fremstår som usikkert.

Det er ikke ført bevis for at andre ansatte har solgt seksuelle tjenester. Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte var klar over at fornærmede, i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver, solgte seksuelle tjenester i lokalene til X Sauna.

Tiltalte var klar over at det ble betalt for slike seksuelle tjenester, både det fornærmede utførte innenfor prisen som var satt på massasje og det han tok tilleggsbetaling for. Fornærmedes forklaring om at tiltalte lærte ham opp til å utføre massasje, herunder massasje som inkluderte masturbering til utløsning, legges til grunn. Lagmannsretten legger videre til grunn at fornærmede i hele perioden da han arbeidet på X Sauna bodde hjemme hos tiltalte, og at det har vært en relasjon mellom dem som i deler av perioden hadde en seksuell karakter.

I slutten av perioden overnattet han ofte på saunaen. Fornærmede hadde fri kost og losji hos tiltalte fram til da han begynte å betale kr pr. Fornærmede kunne utenom arbeidstiden bruke fritiden sin etter eget ønske. Det lå ingen begrensninger i hans bevegelsesfrihet utenfor arbeidstiden.

Men han ble ofte pålagt vakter på kort varsel. Dette umuliggjorde planlagte fritidsaktiviteter, noe tiltalte var klar over. Han engasjerte seg i fotball, og tok del i sosialt samvær med tiltalte og hans venner. Han reiste også til Oslo for å besøke venner der. Tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven § Bestemmelsen rammer den som ved misbruk av sårbar situasjon har utnyttet en annen person til prostitusjon, andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller andre tvangstjenester, eller å ha forledet en person til å la seg bruke til slike formål.

Det aktuelle alternativet i straffebudet vil her være at man ved å misbruke en sårbar situasjon har utnyttet en annen person til prostitusjon, andre seksuelle formål mv som nevnt, for selv å motta direkte eller indirekte økonomiske eller andre fordeler av dette.

I det høringsnotat av Karakteristikken «misbruk av sårbar situasjon» må følgelig bygge på en samlet vurdering av en rekke forhold. Til disse hører offerets livssituasjon før hun utnyttes, og omstendighetene ved den situasjon hun under utnyttelsen bringes inn i. Sentralt står hennes reelle valgmuligheter.

Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at fornærmedes ansettelsesforhold på X Sauna innebar en utnyttelse av fornærmede til prostitusjon og andre seksuelle formål.

Fornærmede utførte massasje der det også ble inkludert masturbasjon til sædavgang. Dette betalte kundene kr for, og fortjenesten ble delt med kr til fornærmede og det resterende til tiltalte. Fornærmede har forklart at for seksuelle tjenester med penetrering ble det betalt ekstra, i begynnelsen til tiltalte, men etter hvert beholdt han ekstrabetalingen selv. Avgjørende er at tiltalte drev en virksomhet der de seksuelle tjenestene fornærmede leverte var en del av denne.

Denne virksomheten hadde tiltalte fortjeneste fra. Siden betalingen til fornærmende var svart, oppebar han ikke pensjons- og andre rettigheter.

Dette i motsetning til tiltalte. Spørsmålet er så om tiltalte har oppnådd denne aktiviteten fra fornærmede ved misbruk av en sårbar situasjon. Det legges til grunn at fornærmede var uten oppsparte midler da han oppholdt seg i Norge, og at han hadde behov for å skaffe seg inntekter. Han var i landet som turist, og manglet oppholdstillatelse og arbeidstillatelse.

Fornærmede kunne heller ikke norsk, og snakket bare litt engelsk. Han var ikke kjent med norske forhold eller sosiale ordninger, og hadde ikke noe nettverk i Norge bortsett fra C og mer tilfeldige bekjentskaper som hadde oppstått i løpet av den uken han hadde oppholdt seg i landet.

Da han dro til Y for å arbeide for tiltalte, hadde han ikke egne midler. Billetten ble betalt av tiltalte. Det legges til grunn at han ble forespeilet et annet arbeidsinnhold enn det som viste seg å bli realiteten. Fornærmede flyttet inn hos tiltalte, og hadde ikke penger til å skaffe seg et annet sted å bo.

Han innledet et seksuelt forhold til tiltalte samme kveld som han ankom. Han kom raskt i et avhengighetsforhold til tiltalte, som var hans arbeidsgiver, husvert og en han etablerte en personlig og seksuell relasjon til. Fornærmede kalte ham bestefar. Tiltalte var også betydelig eldre enn fornærmede, slik at «styrkeforholdet» mellom partene heller ikke på dette punkt var balansert. Fornærmede hadde returbillett fra Italia til Brasil i november Som følge av det arbeidsforholdet han inngikk, valgte han å ikke benytte seg av returbilletten.

Hans situasjon ble da mer sårbar enn den hadde vært. Han arbeidet svart og uten arbeidstillatelse, og oppholdt seg ulovlig i Norge. Han hadde lav lønn, og var avhengig av tiltalte for å få kost og losji. Han var redd for å ta kontakt med norske myndigheter fordi han oppholdt seg ulovlig i landet. Etter at han ble smittet med HIV i , var det i tillegg vanskelig for ham å returnere til Brasil fordi han der ikke ville ha råd til å betale for livsviktig medisinsk behandling.

Lagmannsretten bemerker at de nærmere omstendighetene rundt HIV-smitten ikke er klarlagt. Det kan derfor ikke legges til grunn at dette har hatt sammenheng med arbeidsforholdet på X Sauna, men det foreligger en mulighet for dette.

Uansett har salget av seksuelle tjenester ført til en økt risiko for smitte. Situasjonen fornærmede var i da han begynte å selge seksuelle tjenester på X Sauna, og slik situasjonen utviklet seg mens han arbeidet der, ga ham ikke annet valg enn å skaffe seg inntekt ved prostitusjon på stedet. Han må som følge av sin sårbare situasjon anses å ha vært ute av stand til å vegre seg mot denne type arbeid, og følgelig ikke vært i noen reell valgsituasjon. Fornærmedes brasilianske pass ble overlatt til tiltalte i forbindelse med at tiltalte skulle bistå fornærmede med søknad om arbeidstillatelse.

Passet har etter dette tidspunkt vært forsvunnet, uten at det har latt seg opplyse hva som har skjedd. Fornærmede skaffet seg et nytt pass fra den brasilianske ambassaden i Oslo i juni For domfellelse kreves at tiltalte har utvist forsett. Lagmannsretten ser det som bevist at tiltalte var klar over de forhold som medførte at fornærmede var i en sårbar situasjon.

Tiltalte var klar over fornærmedes vanskelige økonomiske situasjon i Y ved at han var uten midler og bolig ut over det tiltalte selv besørget for ham. Videre kjente han til hans bakgrunn fra Brasil. Fornærmede hadde en følelsesmessig binding til tiltalte. Den aldersmessige forskjellen var stor; tiltalte var i 71 år gammel, mens fornærmede var 24 år.

Tiltalte var også klar over at fornærmede til å begynne med manglet nettverk i Y og var uten kunnskap i norsk språk og i norske forhold. Han visste også at fornærmedes søknad om oppholdstillatelse etter hvert var blitt avslått etter flere klagebehandlinger, og at fornærmede manglet reisedokumenter.

Fornærmede var avskåret fra å skaffe seg annet arbeid i Norge. Han var også kjent med at fornærmede ikke kunne leve et økonomisk selvstendig liv på den lønnen han mottok. Fornærmede var også avhengig av tiltalte ved at han fikk kost og losji av ham. Fornærmedes situasjon var også blitt vesentlig forverret etter at han var blitt smittet av HIV og avhengig av å oppholde seg i Norge for å få tilgang til medisiner. Tiltalte var klar over at fornærmede som følge av sin sårbare situasjon ikke hadde mulighet til å motsette seg å skaffe seg inntekt ved prostitusjon.

Tiltalte skaffet seg inntekter ved å utnytte tiltaltes prostitusjon. Dels skjedde dette direkte ved at han selv mottok deler av inntekten, dels ved at fornærmedes virksomhet var med på å trekke kunder til stedet. Lagmannsretten finner det etter dette bevist at tiltalte handlet forsettlig.

Både de subjektive og de objektive krav for domfellelse er til stede, og tiltalte blir å domfelle i samsvar med tiltalepost I. I tillegg til det forhold tiltalte nå er funnet skyldig i, skal reaksjonsfastsettelsen også omfatte de forhold hvor skyldspørsmålet er avgjort mot ham ved Bergen tingretts dom.

Dette gjelder overtredelser av utlendingsloven av § 47 annet ledd bokstav a, utlendingsloven av § tredje ledd bokstav a, utlendingsloven av § 47 tredje ledd bokstav a, utlendingsloven av § fjerde ledd bokstav a, bokføringsloven § 15 første ledd første punktum jf § 7 første ledd, skattebetalingsloven § første ledd annet straffalternativ og skattebetalingsloven § første ledd.

Tiltalte tilstod disse forholdene for tingretten. Det bemerkes at overtredelsen av straffeloven § første ledd bokstav a er helt avgjørende ved den samlede reaksjonsfastsettelsen. Denne type straffbare handlinger er vanskelig å oppdage.

Både den som utnytter og den som blir utnyttet kan ha stor interesse av å skjule det som foregår. Den som befinner seg i en sårbar situasjon kan ha sterke grunner til ikke å anmelde forholdet. Konsekvensene for dem selv kan bli store, og ofte være de samme som medførte at sårbarheten lot seg utnytte i utgangspunktet.

Konsekvensene av å bli brukt i prostitusjon er imidlertid også store og erfaringsmessig svært belastende for den som må utføre denne type handlinger. Dette kan medføre en umulig situasjon for den som blir utnyttet fordi både fortsatt og avsluttet utnyttelse kan få store konsekvenser sett fra den utnyttedes perspektiv. Det er derfor viktig at reaksjonen klart viser hva denne type kriminalitet vil medføre av konsekvenser, og vise at samfunnet ser svært alvorlig på denne type overgrep.

Det dreier seg om overgrep mot ressurssvake, unge kvinner og menn fra fattige kår som vanskelig kan verge seg mot denne type handlinger. Det skal videre vektlegges at overgrepene pågikk i nær innpå to og et halvt år. Det vektlegges også i skjerpende retning at tiltalte drev sitt foretak uten å ta hensyn til betydelige offentligrettslige regler, herunder reglene for skattetrekk og bokføring. Dette pågikk over mange år og med en betydelig svart omsetning som resultat. I formildende retning skal det vektlegges at tiltalte for noen av forholdenes vedkommende har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Denne kom seint i saken, men vektlegges likevel fordi en tilståelse har en verdi i seg selv. Det skal videre tillegges betydelig vekt i formildende retning at det har gått svært lang tid fra forholdet ble oppdaget i mars til saken kom til pådømmelse uten at dette kan legges tiltalte til last.

Det skal også vektlegges at tiltalte er en eldre mann på 76 år. En lengre, ubetinget fengselsstraff vil være særdeles tyngende for en mann i hans alder i forhold til en ung mann med et langt liv foran seg. Lagmannsretten er enig i det som her uttales, og tiltrer dette. Straffeloven § 62 og § 63, 2. Straffen settes til fengsel i 3 år, hvorav 2 år i medhold av straffeloven §§ gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Til fradrag i straffen går 18 dager for utholdt varetekt, jf straffeloven § Tiltalte har hatt en betydelig inntekt som er et resultat av en straffbar handling. Etter straffeloven § 34 skal dette utbyttet inndras, og det skal ikke gjøres fradrag for eventuelle utgifter som er pådratt ved den kriminelle virksomheten.

Etter aktors beregning skal beløpet utgjøre kr Det er imidlertid vanskelig i ettertid å beregne hvor mange vakter fornærmede har hatt og omfanget av salget av seksuelle tjenester som har foregått totalt i den tiden han arbeidet ved X Sauna. Arbeidsforholdet etter at fornærmede ble HIV-smittet ble også mer varierende med hensyn til antall ukentlige vakter. Beløpet må fastsettes skjønnsmessig, jf straffeloven § 34, annet ledd, med tilstrekkelig margin for den foreliggende usikkerhet.

Inndragningsbeløpet settes til kr , som også inkluderer den husleieinntekten tiltalte hadde fra fornærmede og som er utbytte etter forholdet som ble pådømt under tiltalebeslutningen post IV. Det skal gjøres fradrag for en eventuell utbetaling til fornærmede med grunnlag i utbyttet, da dette skal gå til fradrag i det som skal regnes som utbytte. I denne saken er det imidlertid ikke betalt noen slik erstatning eller tilbakebetaling til fornærmede, slik at hele beløpet blir å inndra.

Det vises for øvrig til reglene i straffeloven § 37d tredje og fjerde ledd der det framgår at en domfelt innen ett år etter at inndragningsdommen blir rettskraftig kan fremme begjæring om at inndragningskravet reduseres med det beløpet som en domfelt har utbetalt i erstatning til fornærmede. Fornærmede har krevd oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § , jf § , jf straffeloven § , utmålt etter rettens skjønn oppad begrenset til kr Utmålingen av oppreisningserstatning vil bygge på en samlet vurdering der momentene som inngår i vurderingen blant annet vil være den objektive grovheten av de straffbare forhold den fornærmede har vært utsatt for, hvilken overlast den fornærmede har lidd ved handlingene og hvor lang tid handlingene har pågått.

Det vises til fremstillingen foran. Etter en helhetsvurdering av disse momentene, sammenholdt med rettspraksis, særlig den såkalte Kenyadommen fra Borgarting lagmannsrett LB , finner retten at erstatningen utmåles til kr Lagmannsretten finner at de påberopte utgifter til livskrisehjelp, reiser til psykolog og medisin skyldes at fornærmede ble HIV-smittet. Det foreligger ikke tilstrekkelig årsakssammenheng.

Det vises til det som fremgår foran. Du må være forberedt på at du mister kontrollen over kroppen din. Det har vært ganger hvor jeg følte at jeg ble utsatt for et overgrep, sier han til NRK. Jeg hadde dårlig økonomi som student, og så på prostitusjon som en mulighet til å tjene raske penger uten den helt store anstrengelsen. Det var nok et lite element av spenning helt i starten, innrømmer han.

Men etter hvert kommer skamfølelsen snikende. Jeg lot andre utnytte kroppen min. Jeg hadde ingen å snakke med om dette.

Jeg prøvde å ikke tenke på det, men tankene kom. De fleste sexkundene er mellom 40 og 50 år gamle, og kommer fra utenfor det homofile miljøet. Mange av dem er gifte menn. Så har du en liten gruppe som vil ha selskap i tillegg. Den tredje er de som vil tøye grensene, som tenner på rollen de går inn i når de betaler for sex. Det er den første gruppen som gjerne betaler for såkalt barebacking — anal sex uten kondom.

Selv har han solgt sex uten kondom i to tilfeller — mot høyere betaling. Som mange i den alderen føler man seg usårbar. For å si det litt flåsete, trodde jeg «alle» drev med det. I ettertid ble jeg nervøs, og fikk testet meg. Heldigvis gikk det bra. Det er svært viktig å være klar på egne grenser. Jeg avtaler alltid konkret hva som skal gjøres. Noen vil alltid prøve å utnytte situasjonen.

Jeg er skremt over at det er så mange som tør det. Mange søker også usikker sex. De homofile organisasjonene har fortsatt en jobb å gjøre for å skape gode holdninger, sier han til NRK. Nå har han flyttet fra hovedstaden, men fortsatt har han profil på en av de mange eskortesidene som finnes på nettet.

Jeg trenger ikke pengene på samme måten som tidligere. Du blir sliten også, både kroppslig og mentalt. For han selv har det aldri vært aktuelt å søke hjelp, men han råder unge gutter som selger sex til å ha nær kontakt med hjelpeapparatet. Da jeg var mest aktiv visste jeg ikke at det fantes et hjelpetilbud. Jeg hadde aldri hørt om Prosenteret. Uansett er det ikke sikkert jeg ville søkt hjelp, sier han. At gutteprostitusjon er tabubelagt bekrefter forsker Charlotte Ruud Granum, som har skrevet masteroppgaven «Bakom de lukkede dører — En kvalitativ studie av fem menn som har erfaring med salg av sex».

Hun forteller at det tok lang tid før hun fant noen som ønsket å snakke om egne erfaringer, og tror årsaken henger sammen med det hun forklarer som et dobbelt tabu.

..

Flest biseksuelle kjøper guttesex Rapporten "Et usynlig marked? På forsiden - Denne dagen betyr alt! Frydpris til biskop Kari Veiteberg Årets råeste pride-fest på Røverstaden i kveld - Borgerlig regjering sikrer skeive fremskritt. Når skolepenger og hybelleien skyter til værs uten at stipendene gjør det MÅ man jo nesten forvente at studentene prøver å tjene penger på et annet vis!

Kjøp av sex er, i henhold til norsk lov, ulovlig. Det å ta avstand fra kriminelle handlinger, handler ikke om at en ønsker å redusere andre sin frihet. Det å kjøpe sex er faktisk ikke en frihet folk har, i og med at det er forbudt. Å utnytte unge mennesker som er i en sårbar økonomisk situasjon, til egen vinning, kan da umulig være spesielt etisk.

Heldigvis er ikke studiefinansieringen i Norge så dårlig at det skal være nødvendig å selge sex for å klare seg. Hadde det blitt gjort som de gjør i Nederland? Eller hvor det nå er, så ville det blitt tryggere for prostituerte å arbeide. Jeg tror ikke engang man kan fjerne prostitusjon. Selv om det er ulovlig, så blir det fortsatt utført.

I hvilken grad straffen er, tror jeg har lite å si. Pluss at individuell frihet som Demos her sier, også er viktig. Spesiellt i forhold til Moralen idag. Det går ikke ut over noen. Det fine med at prostitusjon er ulovlig, er egentlig at man slipper å betale skatt. Sett fra den synsvinkelen. Følte at det virket som jeg prostituerer meg, men det gjør jeg da altså ikke. Jeg skjønner ikke hvorfor dette skal være så sjokkerende, mannlig eller kvinnelig hore: Dessuten tror jeg neppe de færreste av oss ville "lukket" øynene med god samvittighet om den som solgte stod der på tvang noe de fleste gjør.

Hvis du sitter i en situasjon hvor du trenger penger ganske desperat og fort, så skjønner jeg at det og selge kroppen sin er veldig fristende Men samtidig er stigmatisering av horekundene ganske hjelpesløst iom. Og det fins de som selger det av fri vilje og trives med det. Disse gjestene har bestemt avvist at de kjøpte sex på stedet slik fornærmede har forklart. Retten legger dette til grunn.

Lagmannsretten tilføyer at timelønnen på kr 65 var den samme som de øvrige ansatte fikk. Etter hvert økte den til kr Lagmannsretten legger til grunn som bevist at fornærmede i en viss utstrekning solgte seksuelle tjenester på X Sauna. Det har dessuten vært salg av seksuelle tjenester fra to kvinnelige ansatte, men omfanget av dette fremstår som usikkert. Det er ikke ført bevis for at andre ansatte har solgt seksuelle tjenester. Lagmannsretten finner det bevist at tiltalte var klar over at fornærmede, i tillegg til sine ordinære arbeidsoppgaver, solgte seksuelle tjenester i lokalene til X Sauna.

Tiltalte var klar over at det ble betalt for slike seksuelle tjenester, både det fornærmede utførte innenfor prisen som var satt på massasje og det han tok tilleggsbetaling for. Fornærmedes forklaring om at tiltalte lærte ham opp til å utføre massasje, herunder massasje som inkluderte masturbering til utløsning, legges til grunn. Lagmannsretten legger videre til grunn at fornærmede i hele perioden da han arbeidet på X Sauna bodde hjemme hos tiltalte, og at det har vært en relasjon mellom dem som i deler av perioden hadde en seksuell karakter.

I slutten av perioden overnattet han ofte på saunaen. Fornærmede hadde fri kost og losji hos tiltalte fram til da han begynte å betale kr pr. Fornærmede kunne utenom arbeidstiden bruke fritiden sin etter eget ønske. Det lå ingen begrensninger i hans bevegelsesfrihet utenfor arbeidstiden. Men han ble ofte pålagt vakter på kort varsel. Dette umuliggjorde planlagte fritidsaktiviteter, noe tiltalte var klar over.

Han engasjerte seg i fotball, og tok del i sosialt samvær med tiltalte og hans venner. Han reiste også til Oslo for å besøke venner der. Tiltalen gjelder overtredelse av straffeloven § Bestemmelsen rammer den som ved misbruk av sårbar situasjon har utnyttet en annen person til prostitusjon, andre seksuelle formål, tvangsarbeid eller andre tvangstjenester, eller å ha forledet en person til å la seg bruke til slike formål.

Det aktuelle alternativet i straffebudet vil her være at man ved å misbruke en sårbar situasjon har utnyttet en annen person til prostitusjon, andre seksuelle formål mv som nevnt, for selv å motta direkte eller indirekte økonomiske eller andre fordeler av dette.

I det høringsnotat av Karakteristikken «misbruk av sårbar situasjon» må følgelig bygge på en samlet vurdering av en rekke forhold. Til disse hører offerets livssituasjon før hun utnyttes, og omstendighetene ved den situasjon hun under utnyttelsen bringes inn i. Sentralt står hennes reelle valgmuligheter. Lagmannsretten legger etter bevisførselen til grunn at fornærmedes ansettelsesforhold på X Sauna innebar en utnyttelse av fornærmede til prostitusjon og andre seksuelle formål.

Fornærmede utførte massasje der det også ble inkludert masturbasjon til sædavgang. Dette betalte kundene kr for, og fortjenesten ble delt med kr til fornærmede og det resterende til tiltalte. Fornærmede har forklart at for seksuelle tjenester med penetrering ble det betalt ekstra, i begynnelsen til tiltalte, men etter hvert beholdt han ekstrabetalingen selv. Avgjørende er at tiltalte drev en virksomhet der de seksuelle tjenestene fornærmede leverte var en del av denne. Denne virksomheten hadde tiltalte fortjeneste fra.

Siden betalingen til fornærmende var svart, oppebar han ikke pensjons- og andre rettigheter. Dette i motsetning til tiltalte. Spørsmålet er så om tiltalte har oppnådd denne aktiviteten fra fornærmede ved misbruk av en sårbar situasjon. Det legges til grunn at fornærmede var uten oppsparte midler da han oppholdt seg i Norge, og at han hadde behov for å skaffe seg inntekter. Han var i landet som turist, og manglet oppholdstillatelse og arbeidstillatelse.

Fornærmede kunne heller ikke norsk, og snakket bare litt engelsk. Han var ikke kjent med norske forhold eller sosiale ordninger, og hadde ikke noe nettverk i Norge bortsett fra C og mer tilfeldige bekjentskaper som hadde oppstått i løpet av den uken han hadde oppholdt seg i landet.

Da han dro til Y for å arbeide for tiltalte, hadde han ikke egne midler. Billetten ble betalt av tiltalte. Det legges til grunn at han ble forespeilet et annet arbeidsinnhold enn det som viste seg å bli realiteten.

Fornærmede flyttet inn hos tiltalte, og hadde ikke penger til å skaffe seg et annet sted å bo. Han innledet et seksuelt forhold til tiltalte samme kveld som han ankom. Han kom raskt i et avhengighetsforhold til tiltalte, som var hans arbeidsgiver, husvert og en han etablerte en personlig og seksuell relasjon til.

Fornærmede kalte ham bestefar. Tiltalte var også betydelig eldre enn fornærmede, slik at «styrkeforholdet» mellom partene heller ikke på dette punkt var balansert. Fornærmede hadde returbillett fra Italia til Brasil i november Som følge av det arbeidsforholdet han inngikk, valgte han å ikke benytte seg av returbilletten.

Hans situasjon ble da mer sårbar enn den hadde vært. Han arbeidet svart og uten arbeidstillatelse, og oppholdt seg ulovlig i Norge.

Han hadde lav lønn, og var avhengig av tiltalte for å få kost og losji. Han var redd for å ta kontakt med norske myndigheter fordi han oppholdt seg ulovlig i landet. Etter at han ble smittet med HIV i , var det i tillegg vanskelig for ham å returnere til Brasil fordi han der ikke ville ha råd til å betale for livsviktig medisinsk behandling.

Lagmannsretten bemerker at de nærmere omstendighetene rundt HIV-smitten ikke er klarlagt. Det kan derfor ikke legges til grunn at dette har hatt sammenheng med arbeidsforholdet på X Sauna, men det foreligger en mulighet for dette. Uansett har salget av seksuelle tjenester ført til en økt risiko for smitte.

Situasjonen fornærmede var i da han begynte å selge seksuelle tjenester på X Sauna, og slik situasjonen utviklet seg mens han arbeidet der, ga ham ikke annet valg enn å skaffe seg inntekt ved prostitusjon på stedet. Han må som følge av sin sårbare situasjon anses å ha vært ute av stand til å vegre seg mot denne type arbeid, og følgelig ikke vært i noen reell valgsituasjon. Fornærmedes brasilianske pass ble overlatt til tiltalte i forbindelse med at tiltalte skulle bistå fornærmede med søknad om arbeidstillatelse.

Passet har etter dette tidspunkt vært forsvunnet, uten at det har latt seg opplyse hva som har skjedd. Fornærmede skaffet seg et nytt pass fra den brasilianske ambassaden i Oslo i juni For domfellelse kreves at tiltalte har utvist forsett.

Lagmannsretten ser det som bevist at tiltalte var klar over de forhold som medførte at fornærmede var i en sårbar situasjon. Tiltalte var klar over fornærmedes vanskelige økonomiske situasjon i Y ved at han var uten midler og bolig ut over det tiltalte selv besørget for ham. Videre kjente han til hans bakgrunn fra Brasil. Fornærmede hadde en følelsesmessig binding til tiltalte. Den aldersmessige forskjellen var stor; tiltalte var i 71 år gammel, mens fornærmede var 24 år.

Tiltalte var også klar over at fornærmede til å begynne med manglet nettverk i Y og var uten kunnskap i norsk språk og i norske forhold. Han visste også at fornærmedes søknad om oppholdstillatelse etter hvert var blitt avslått etter flere klagebehandlinger, og at fornærmede manglet reisedokumenter. Fornærmede var avskåret fra å skaffe seg annet arbeid i Norge. Han var også kjent med at fornærmede ikke kunne leve et økonomisk selvstendig liv på den lønnen han mottok.

Fornærmede var også avhengig av tiltalte ved at han fikk kost og losji av ham. Fornærmedes situasjon var også blitt vesentlig forverret etter at han var blitt smittet av HIV og avhengig av å oppholde seg i Norge for å få tilgang til medisiner. Tiltalte var klar over at fornærmede som følge av sin sårbare situasjon ikke hadde mulighet til å motsette seg å skaffe seg inntekt ved prostitusjon.

Tiltalte skaffet seg inntekter ved å utnytte tiltaltes prostitusjon. Dels skjedde dette direkte ved at han selv mottok deler av inntekten, dels ved at fornærmedes virksomhet var med på å trekke kunder til stedet. Lagmannsretten finner det etter dette bevist at tiltalte handlet forsettlig. Både de subjektive og de objektive krav for domfellelse er til stede, og tiltalte blir å domfelle i samsvar med tiltalepost I. I tillegg til det forhold tiltalte nå er funnet skyldig i, skal reaksjonsfastsettelsen også omfatte de forhold hvor skyldspørsmålet er avgjort mot ham ved Bergen tingretts dom.

Dette gjelder overtredelser av utlendingsloven av § 47 annet ledd bokstav a, utlendingsloven av § tredje ledd bokstav a, utlendingsloven av § 47 tredje ledd bokstav a, utlendingsloven av § fjerde ledd bokstav a, bokføringsloven § 15 første ledd første punktum jf § 7 første ledd, skattebetalingsloven § første ledd annet straffalternativ og skattebetalingsloven § første ledd.

Tiltalte tilstod disse forholdene for tingretten. Det bemerkes at overtredelsen av straffeloven § første ledd bokstav a er helt avgjørende ved den samlede reaksjonsfastsettelsen. Denne type straffbare handlinger er vanskelig å oppdage. Både den som utnytter og den som blir utnyttet kan ha stor interesse av å skjule det som foregår. Den som befinner seg i en sårbar situasjon kan ha sterke grunner til ikke å anmelde forholdet. Konsekvensene for dem selv kan bli store, og ofte være de samme som medførte at sårbarheten lot seg utnytte i utgangspunktet.

Konsekvensene av å bli brukt i prostitusjon er imidlertid også store og erfaringsmessig svært belastende for den som må utføre denne type handlinger.

Dette kan medføre en umulig situasjon for den som blir utnyttet fordi både fortsatt og avsluttet utnyttelse kan få store konsekvenser sett fra den utnyttedes perspektiv. Det er derfor viktig at reaksjonen klart viser hva denne type kriminalitet vil medføre av konsekvenser, og vise at samfunnet ser svært alvorlig på denne type overgrep.

Det dreier seg om overgrep mot ressurssvake, unge kvinner og menn fra fattige kår som vanskelig kan verge seg mot denne type handlinger. Det skal videre vektlegges at overgrepene pågikk i nær innpå to og et halvt år. Det vektlegges også i skjerpende retning at tiltalte drev sitt foretak uten å ta hensyn til betydelige offentligrettslige regler, herunder reglene for skattetrekk og bokføring. Dette pågikk over mange år og med en betydelig svart omsetning som resultat. I formildende retning skal det vektlegges at tiltalte for noen av forholdenes vedkommende har avgitt en uforbeholden tilståelse.

Denne kom seint i saken, men vektlegges likevel fordi en tilståelse har en verdi i seg selv. Det skal videre tillegges betydelig vekt i formildende retning at det har gått svært lang tid fra forholdet ble oppdaget i mars til saken kom til pådømmelse uten at dette kan legges tiltalte til last.

Det skal også vektlegges at tiltalte er en eldre mann på 76 år. En lengre, ubetinget fengselsstraff vil være særdeles tyngende for en mann i hans alder i forhold til en ung mann med et langt liv foran seg. Lagmannsretten er enig i det som her uttales, og tiltrer dette. Straffeloven § 62 og § 63, 2. Straffen settes til fengsel i 3 år, hvorav 2 år i medhold av straffeloven §§ gjøres betinget med en prøvetid på 2 år.

Til fradrag i straffen går 18 dager for utholdt varetekt, jf straffeloven § Tiltalte har hatt en betydelig inntekt som er et resultat av en straffbar handling. Etter straffeloven § 34 skal dette utbyttet inndras, og det skal ikke gjøres fradrag for eventuelle utgifter som er pådratt ved den kriminelle virksomheten. Etter aktors beregning skal beløpet utgjøre kr Det er imidlertid vanskelig i ettertid å beregne hvor mange vakter fornærmede har hatt og omfanget av salget av seksuelle tjenester som har foregått totalt i den tiden han arbeidet ved X Sauna.

Arbeidsforholdet etter at fornærmede ble HIV-smittet ble også mer varierende med hensyn til antall ukentlige vakter. Beløpet må fastsettes skjønnsmessig, jf straffeloven § 34, annet ledd, med tilstrekkelig margin for den foreliggende usikkerhet. Inndragningsbeløpet settes til kr , som også inkluderer den husleieinntekten tiltalte hadde fra fornærmede og som er utbytte etter forholdet som ble pådømt under tiltalebeslutningen post IV.

Det skal gjøres fradrag for en eventuell utbetaling til fornærmede med grunnlag i utbyttet, da dette skal gå til fradrag i det som skal regnes som utbytte. I denne saken er det imidlertid ikke betalt noen slik erstatning eller tilbakebetaling til fornærmede, slik at hele beløpet blir å inndra. Det vises for øvrig til reglene i straffeloven § 37d tredje og fjerde ledd der det framgår at en domfelt innen ett år etter at inndragningsdommen blir rettskraftig kan fremme begjæring om at inndragningskravet reduseres med det beløpet som en domfelt har utbetalt i erstatning til fornærmede.

Fornærmede har krevd oppreisningserstatning etter skadeserstatningsloven § , jf § , jf straffeloven § , utmålt etter rettens skjønn oppad begrenset til kr Utmålingen av oppreisningserstatning vil bygge på en samlet vurdering der momentene som inngår i vurderingen blant annet vil være den objektive grovheten av de straffbare forhold den fornærmede har vært utsatt for, hvilken overlast den fornærmede har lidd ved handlingene og hvor lang tid handlingene har pågått.

Det vises til fremstillingen foran. Etter en helhetsvurdering av disse momentene, sammenholdt med rettspraksis, særlig den såkalte Kenyadommen fra Borgarting lagmannsrett LB , finner retten at erstatningen utmåles til kr Lagmannsretten finner at de påberopte utgifter til livskrisehjelp, reiser til psykolog og medisin skyldes at fornærmede ble HIV-smittet.

Det foreligger ikke tilstrekkelig årsakssammenheng. Det vises til det som fremgår foran. Det er derfor ikke erstatningsrettslig grunnlag for å kreves dekning av disse utgiftene fra tiltalte. Det kan heller ikke ses å være grunnlag for å holde tiltalte erstatningsansvarlig for utgiftene til nytt pass. Tiltalte hadde i utgangspunktet hånd om passet i forbindelse med bistand til søknad om arbeidstillatelse for fornærmede, men passet har forsvunnet i ettertid.

Det er ikke sannsynliggjort at tiltalte kan holdes erstatningsrettslig ansvarlig for dette. Fornærmede har fremmet krav om erstatning for den del av inntektene av prostitusjonsvirksomheten som han har betalt til tiltalte. Samme type krav har vært behandlet i rettspraksis. Det foreligger to lagmannsrettsdommer hvor det i begge sakene dreide det seg om inntekt av prostitusjonsvirksomhet som var betalt til en person som var domfelt etter straffeloven § Gulating lagmannsrett kom i dom av

Gratis dating sider homo swo escort 3. jan De hvite damene går aldri tilbake til en hvit mann etter at de harvært hos I dag er sexturismen og turistindustrien i Gambia dyptsammenfiltret. Kjennetegnet for den økende sexturismen verden over, erat man søker en hore som er så Slikkvinnelige prostituerte spiller på nettingstrømper og promiskuitet. sep Fjell, kvinne, søker, mann, ass Fuck Tantra, sex Oslo, sex, i Dag Sex, historie Squiting Free sex norge thai massasje oslo happy ending for gratis levende voksne leker par viser om prostituerte den beste dating på nettet. 5. apr Han var 15 år og tok kontakt med en eldre mann, en nabo. Med en vanskelig familiesituasjon ble også prostitusjonen en måte å få De siste årene har han vært med på flere reality-program på TV, blant annet Charterfeber og Adam søker Eva. . Utspekulert metode: Her slår tyven til på høylys dag.

Bøsse sex app massasje akershus

Real escortdate com homoseksuell how to fuck an escort